K čemu to všechno je?

Lidé trpící depresí často uvádějí, že se jejích depresivní stav vrací, že jsou zoufalí a nedokážou najít smysl života.  

„K čemu to všechno je? Proč se ráno obtěžovat vstávat?“ 

deprese jozik dohajejpg

Viktor Frankl, který přežil holocaust, čelil těmto otázkám svých spoluvězňů během druhé světové války v koncentračních táborech. Právě v těchto dobách Frankl pochopil, že utrpení samo o sobě není hlavní příčinou zoufalství, ale že za hlavní příčinu psychického strádání označil pocit nedostatku smyslu a neschopnost najít smysl pro výzvy, které nám přináší život. 

Podle V.Frankla se deprese vyskytuje na třech úrovních: psychologické, fyziologické a duchovní. 

Na psychologické úrovni pocity nedostatečnosti vznikají z toho, že se pustíme do úkolu, který přesahuje naše schopnosti.

Na fyziologické úrovni dochází k životně důležitému snížení fyzické energie.

Na duchovní úrovni je pociťováno hluboké napětí v důsledku toho, kým člověk je ve vztahu k tomu, kým by měl být.

Pokud jsou cíle nedosažitelné, dochází ke ztrátě smyslu a je doprovázena ztrátou smyslu pro budoucnost. Se ztrátou smyslu a budoucnosti přichází i ztráta vůle k životu. 

Logoterapie pomáhá lidem řešit kořeny těchto problémů. Ztráta smyslu života je jedním z hlavních problémů života v moderní době a vytváří „existenční vakuum“. 

Skupinová logoterapie a deprese 

Logoterapie je účinným přístupem k léčbě deprese. V jedné studii se skupina deseti vysokoškolských studentů s příznaky deprese a výraznými pocity ztráty smyslu účastnila skupinové logoterapie. 

Cíle programu byly následující: 

·       Pomoci najít a ujasnit si hodnoty, které mají smysl. 

·       Stanovit rozumné cíle, které by naplnily hodnoty účastníků. 

·       Stanovit praktické plány k dosažení těchto cílů. 

·       Identifikovat přednosti a nedostatky účastníků, které by ovlivnily jejich schopnost dosáhnout stanovených cílů. 

·       Záměrně zahrnout přednosti a deficity do plánů k dosažení stanovených cílů. 

Během 10 sezení se skupina účastnila cvičení, jejichž cílem bylo rozšířit vědomé uvědomění, podnítit tvůrčí představivost a promítnout osobní hodnoty (Robatmili, Sohrabi ... & Hasani, 2015).

Na konci programu byla u studentů naměřena snížená míra deprese a zvýšený pocit smysluplnosti života. 

Proč potřebujeme smysl, abychom byli psychicky zdraví?

Je lidskou přirozeností potřebovat a chtít, aby byl život smysluplný. Bez smyslu se cítíme prázdní a máme tendenci ztrácet smysl pro orientaci v životě. Frankl pochopil, že klíčem k přežití je udržet si vnitřní oporu v našem morálním a duchovním Já. Toho lze dosáhnout stanovením realistických a dosažitelných cílů. 

Ve společnosti mnoho lidí ztratilo svůj směr. Nikdo nechce mít pocit, že jsme se narodili proto, abychom pracovali, platili účty a pak zemřeli. Tento názor se může prohloubit v neuspokojivé práci. Pokud navíc nejste schopni splnit své cíle, které jste si stanovili, může to vést k pocitu beznaděje.

Frankl vymyslel termín "existenciální vakuum", aby popsal, co se děje s frustrovanou vůlí. Nevíte, pro co žijete, a můžete se uchýlit ke zneužívání návykových látek, sebevražedným myšlenkám, násilí, nudě nebo vyhledávání potěšení a chování toužícímu po moci. To jsou pokusy o naplnění hladového srdce u těch, kteří byli životem zklamáni a postrádají smysl pro směr a cíl. 

Během pobytu v koncentračních táborech Frankl pochopil, že to není utrpení samotné, co v něm a jeho spoluvězních vyvolává zoufalství; je to pocit, že nemají co dát a nemají koho milovat. Tyto pocity je vedly k přesvědčení, že nemají pro co žít. 

Jak pomáhá logoterapie? 

Logoterapie léčí, protože nás učí oslavovat život. Člověk pociťující vděčnost se těší nejen z daru, ale také z lásky, která s darem přichází. Dávání zvyšuje lásku ve světě, a to nejen u těch, kteří dostávají, ale také u těch, kteří dávají. 

Logoterapie vám má pomoci najít smysl a dát vašemu životu cíl. Každý z nás má svou jedinečnou roli a je naší odpovědností najít a zvolit si svou vlastní autentickou cestu.

Duchovní zaměření logoterapie je neutrální a nenáboženské a jeho cílem je pomoci posunout otázku z "Proč já?" na "Kdo jsem?"

Najděte svůj vlastní smysl 

Pokud se potýkáte s depresí nebo jinými problémy s duševním zdravím nebo pokud se chcete o logoterapii dozvědět více, můžete buď navštívit program Transformio nebo se přihlásit na individuální setkání.  

Reference:

Frankl, V. E. (1986). Lékař a duše: Od psychoterapie k logoterapii. Vintage.

Robatmili, S., Sohrabi, F., Shahrak, M. A., Talepasand, S., Nokani, M., & Hasani, M. (2015). Vliv skupinové logoterapie na smysl života a úroveň deprese íránských studentů.

Upraveno, zdroj:

https://psychologyeverywhere.com/articles/what-is-the-meaning-of-all-this-find-answers-to-depression